Hotărârile aurorității deliberative sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Bălăceana

Hotărâri anul- 2023

Document Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 208 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a activității de colectare separată și transport separat a deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat Deschide
HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate la depozitul de deșeuri nepericuloase din cadrul CMID Moara Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 206 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a activității de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitul de deșeuri nepericuloase din cadrul CMID Moara Deschide
HOTĂRÂREA Nr.205 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 204 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2024-2025 Deschide
HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea implementării proiectului sprijinirea investițiilor in noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru sediul primăriei comunei Bălăceana, sediul Căminului cultural Bălăceana și sediul Școlii gimnaziale Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂREA NR. 202 privind modificarea H.C.L. nr. 82 din 28 aprilie 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava pentru anul 2024 Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 201 privind dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 20.914 m.p. având numarul cadastral 30627 situat în extravilanul satului Bălăceana, comuna Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂREA NR. 200 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2023 Deschide
HOTĂRÂREA NR. 199 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 202 Deschide
HOTĂRÂREA NR. 198 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru apărarea intereselor comunei Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna Bălăceana și alte servicii de această natură, pentru anul 2024 Deschide
HOTĂRÂREA NR. 197 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
HOTĂRÂREA NR. 195 privind darea în folosință gratuita a unui spațiu cu destinația de cabinet medical din imobilul situat administrativ, în sat Bălăceana, Comuna Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂREA NR. 194 privind dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 4.876 m.p. având numarul cadastral 30572 situat în intravilanul satului Bălăceana, comuna Bălăceana, județul Suceava
HOTĂRÂREA Nr.193 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, situat în imobilul proprietate publică a COMUNEI BĂLĂCEANA, județul Suceava, către INSPECTORATUL de POLIȚIE JUDETEAN SUCEAVA, spațiu în care își va desfășura activitatea Postul de Poliție Bălăceana, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens Deschide
HOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de racordare:Organizare de șantier în soluție definitivă-branșament electirc monofazat din LEA 0.4kV, stâlpul tip SE4 nr.54, plecare aeirană nr.1 a PTA 3 Bălăceana, cu cablu tip NA2XY 25+25 mmp în lungime de 20+4+9 m; Cablul se va poza pe “ m” în spațiul verde , având ca scop racordarea unui loc de consum nou conform normativelor ce aparține utilizatorului Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 191 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2023 Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 190 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități Deschide
HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna august 2023 Deschide
HOTĂRÂREA Nr.188 privind aprobarea proiectului “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă de surse regenerabile pentru autoconsum pentru sediul Primăriei comunei Bălăceana, jud Suceava” Deschide
HOTĂRÂREA Nr.187 privind aprobarea proiectului “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă de surse regenerabile pentru autoconsum pentru sediul Școlii Gimnaziale Bălăceana, comuna Bălăceana, jud Suceava” Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 186 privind aprobarea proiectului “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă de surse regenerabile pentru autoconsum pentru sediul Căminului Cultural al comunei Bălăceana, jud Suceava” Deschide
HOTĂRÂREA NR. 185 DIN 17.11.2023 PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Drumuri etapa a III a Deschide
HOTĂRÂREA nr. 184 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂREA Nr.183-Privind Rectificarea Bugetului local pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂREA Nr.182- privind modificare HCL. nr. 89 DIN 29.12.2022 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale înceând cu data de 01.12.2023 Deschide
Anexa 2 Venituri la HCL nr.181 Deschide
Anexa 1 Venituri la HCL nr.181 Deschide
HOTĂRÂRE Nr.181 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Septembrie 2023 Deschide
Anexa la HCL nr.180 Deschide
HOTARARE Nr.180 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE Nr.179 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE Nr.178 privind aprobarea „Reparații clădire sediu primărie”, în comuna Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.177 privind modificarea art. 2 al H.C.L. al comunei Bălăceana, județul Suceava nr. 16 din 14 martie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.176 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
HOTĂRÂRE nr.175 privind aprobarea devierii traficului rutier pe RUTA OCOLITOARE DC 22, situație determinată de închiderea temporară a circulației rutiere pe DJ 209 D KM 8+340 (intersecție cu DN 17) -KM 11+770 ( intersecție cu DC 22), pentru execuția lucrărilor la podul nou de pe DJ 209 D Deschide
HOTĂRÂRE nr.174 privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, echipă organizată la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.173 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul investițional :,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructură de iluminat public din comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a II a" Deschide
Anexa 1 la H.C.L. nr. 172 DIN 31.08.2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.172 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.171 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iulie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.170 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.169 privind însușirea/aprobarea documentației tehnice cadastrale de actualizare a datelor cadastrale, pentru imobilul situat în Comuna Bălăceana, județul Suceava, strada Principală, nr. 3, înscris în CF 30572, nr. cadastral 30572, a Comunei Cadastrale BĂLĂCEANA, aparținând domeniului public al Comunei Bălăceana Deschide
HOTARARE nr.168 privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Bălăceana a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României Deschide
HOTARARE nr.167 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.166 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Iunie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.165 privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei Bălăceana pentru comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea unor terenuri care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana și a comisiei de soluționare a contestațiilor Deschide
HOTĂRÂRE nr.164 privind organizarea zilei comunei Bălăceana, județul Suceava “Bălăceana în sărbătoare “ în anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.163 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.162 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36322, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr. 161 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 500 m.p.- teren arabil , CF -36445, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.160 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 3.000 m.p.- teren arabil , CF -36497, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.159 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 1.627 m.p.- teren arabil , CF -36485, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.158 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.546 m.p.- teren -ape stătătoare , CF -36386, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.157 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 1.300 m.p.- teren arabil , CF -36368, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.156 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 5.000 m.p.- teren arabil , CF -36325, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr. 155 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 504 m.p.- teren arabil , CF -36498, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.154 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36318, Zona-Sector-6, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.153 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 600 m.p.- teren arabil , CF -30066, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.152 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 600 m.p.- teren arabil , CF -30075, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.151 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 600 m.p.- teren arabil , CF -30065, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.150 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 11.445 m.p.- teren arabil , CF -30179, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.149 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 10.700 m.p.- teren arabil , CF -31356, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.148 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 2.800 m.p.- teren arabil , CF -31355, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.147 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 12.600 m.p.- teren arabil , CF -31358, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.146 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 700 m.p.- teren arabil , CF -30097, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.145 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 300 m.p.- teren arabil , CF -30095, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.144 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 700 m.p.- teren arabil , CF -30094, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.143 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 700 m.p.- teren arabil , CF -30100, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr. 142 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 700 m.p.- teren arabil , CF -30103, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.141 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.574 m.p.- teren arabil , CF -30178, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.140 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 16.230 m.p.- teren arabil , CF -31375, Zona-Tău-Baltă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.139 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 110.954 m.p.- teren arabil , CF -31357, Zona-TĂU-BALTĂ, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.138 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 1.194 m.p.- teren-livadă , CF -36723, Zona- Obșinet, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.137 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 99.477 m.p.- teren-livadă , CF -36722, Zona- Obșinet, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.136 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 2.553 m.p.- teren arabil , CF -36736, Zona- Obșinet, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.135 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 454 m.p.- teren arabil , CF -36732, Zona- Obșinet, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.134 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 2.744 m.p.- teren arabil , CF -36602, Zona- Obșinet, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.133 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 5.000 m.p.- teren arabil , CF -36623, Zona-Obșinet, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.132 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 2.336 m.p.- teren arabil , CF -36684, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.131 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36685, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.130 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 3.200 m.p.- teren arabil , CF -36686, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.129 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 10.000 m.p.- teren arabil , CF -36689, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.128 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36690, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.127 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 7.000 m.p.- teren arabil , CF -36691, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.126 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 3.600 m.p.- teren arabil , CF -36692, Zona- Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.125 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36693, Zona- Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.124 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 5.000 m.p.- teren arabil , CF -36694, Zona- Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.123 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36695, Zona- Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.122 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 9.200 m.p.- teren arabil , CF -36696, Zona- Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.121 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 3.400 m.p.- teren arabil , CF -36698, Zona- Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.120 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36699, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.119 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.346 m.p.- teren arabil , CF -36703, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.118 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.346 m.p.- teren arabil , CF -36704, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.117 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 5.100 m.p.- teren arabil , CF -36705, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.116 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 5.100 m.p.- teren arabil , CF -36709, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.115 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 43.494 m.p.- teren arabil , CF -36710, Zona-Prelucă, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.114 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 8.870 m.p.- teren arabil , CF -36563, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.113 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36560, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.112 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36672, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.111 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 834 m.p.- teren arabil , CF -36671, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr. 110 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 1.500 m.p.- teren arabil , CF -36666, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.109 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.000 m.p.- teren arabil , CF -36656, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.108 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 4.500 m.p.- teren arabil , CF -36654, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.107 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 6.000 m.p.- teren arabil , CF -36649, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.106 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 5.000 m.p.- teren arabil , CF -36646, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.105 privind închirierea/arendarea prin licitație publică organizată în condițiile legii a suprafeței de 8.212 m.p.- teren arabil , CF -36641, Zona-Țibric, aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Anexa 2 la HOTĂRÂRE nr.166 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Iunie 2023 Deschide
Anexa 1 la HOTĂRÂRE nr.166 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Iunie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.166 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Iunie 2023 Deschide
Anexa 4 la HOTĂRÂREA nr.104 din 30.06.2023 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023 Deschide
Anexa 3 la HOTĂRÂREA nr.104 din 30.06.2023 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023 Deschide
Anexa 2 la HOTĂRÂREA nr.104 din 30.06.2023 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023 Deschide
Anexa 1 la HOTĂRÂREA nr.104 din 30.06.2023 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.104 din 30.06.2023 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.103 din 30.06.2023 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.102 din 30.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
Anexa 2 la H.C.L. Nr. 101 din 09.06.2023 Deschide
Anexa 1 la H.C.L. nr. 101 DIN 09.06.2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.101 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.100 privind modificarea H.C.L. nr. 67 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “ , aprobat pentru finațarea prin Programul naționla de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Deschide
HOTĂRÂRE nr.99 privind aprobarea implementării investiției “Inființarea unui parc fotovoltaic în comuna Bălăceana,județul Suceava ” Deschide
HOTĂRÂRE nr.98 privind aprobarea scăderii din evidențele fiscale a creanțelor provenite din amenzi contravenționale, ale debitorului-persoană fizică decedată, Deschide
Anexă la H.C.L. nr. 97 din 29.05.2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.97 privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 2 la contractul de prestări servicii silvice nr. 15807/27.09.2011 încheiat de U.A.T. Bălăceana cu Ocolul Silvic Solca Deschide
HOTĂRÂRE nr.96 privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, către DELGAZ GRID S.A. SUCEAVA, cu sediul în localitatea Tîrgu Mureș, str. Pandurilor , nr.42, județul Mureș, pentru executarea lucrării “Branșament electric monfazat aerian cu conductor tip NFA 2x (16+25)mmp, L=(20+8) m, și BMPM (bloc de măsură și protecție monofazat), amplasat pe SE4-stâlp electric intermediar proiectat, la limita proprietății, cu vizualizare și acces din exterior” pentru … din loc. Bălăceana, nr..., jud. Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.95 privind aprobarea regulamentului privind instituirean taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică, a drumurilor comunale sau altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei Bălăceana, județul Suceava) și pentru tranzitarea terenurilor categoria pășune, înscrise în domeniul privat al comunei de către utilaje, mijloace de transport materii prime, materiale de orice tip, mărfuri, etc. destinate obținerii de venituri, potrivit dispozițiilor art . 486, alin. (2) și alin.(3) din Codul Fiscal Deschide
HOTĂRÂRE nr.94 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna ............ 2023 Deschide
Anexă la H.C.L. nr. 93 din 29 mai 2023 Deschide
Cprivind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana, completată prin H.C.L. nr. 55 din 18 august 2021 Deschide
Hotărâre nr.92 din 15.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în jud. Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în jud. Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre Deschide
HOTĂRÂRE NR. 91 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, incluisiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.90 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă pe perioadă determinată în funcția contractuală de asistent personal al numitei …, pentru fiul său numitul.., persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecţie specială conform certificat de încadrare în grad de handicap Deschide
HOTĂRÂRE nr.89 privind aprobarea achiziției unei furci paleți, greutate 160 kg, capacitate de încărcare până la 4 tone Deschide
HOTĂRÂRE nr.88 privind implementarea SDL Gal Cetatea Bucovinei prin PS 2023-2027 Deschide
HOTĂRÂRE nr.87 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități Deschide
HOTĂRÂRE nr.86 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Martie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.85 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna martie 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.84 privind aprobarea înființării Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân fără personalitate juridică, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân, modalitatea de gestiune a serviciului – gestiune delegată prin încredințare directă, a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public, a Caietului de sarcini și a documentației de atribuire directă, la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.83 privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.82 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava pentru anul 2024 Deschide
HOTĂRÂRE nr.81 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificată Deschide
HOTĂRÂRE nr.80 privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul local pentru servicii de publicitate și protocol a evenimentului artistic “10 pentru folclor”, la Căminul Cultural al comunei Bălăceana, în una din zile din perioada 17.04.2023-23.04.2023 Deschide
HOTARARE nr.77 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 + Anexe Deschide
HOTĂRÂRE nr.76 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.75 privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.74 privind apartenen a unui bun imobil la inventarul bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.73 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 99.477 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.72 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 1.194 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.71 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 300 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.70 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafa ă de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.69 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.68 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 12.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.67 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.66 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.574 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.65 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 16.230 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.64 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 110.954 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.63 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.62 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.61 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.60 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 11.445 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.59 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 10.700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.58 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 2.800 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.57 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.56 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.55 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 3.400 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.54 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 3.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.53 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 9.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.52 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.51 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 10.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.50 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 3.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.49 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.48 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.47 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 43.494 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.46 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 5.100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.45 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.346 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.44 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.43 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.42 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 2.744 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.41 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.40 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.39 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.38 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.37 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 7.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.36 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 454 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.35 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 8.212 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.34 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafa ă de 8.870 m.p. apar inând ț ț domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.33 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.32 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafa ă de 4.000 m.p. apar inând ț ț domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.31 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.30 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.346 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.29 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.28 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 1.300 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.27 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 4.546 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.26 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 834 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.25 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 1.500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.24 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafa ă de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.23 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 2.553 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.22 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 6.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.21 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.20 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 1.627 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.19 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 3.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.18 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 504 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.17 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 2.336 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.16 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta Deschide
HOTĂRÂRE nr.15 din 14.03.2023 privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a creanțelor provenite din amenzi contravenționale, pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită la persoanele fizice Deschide
HOTĂRÂRE nr.14 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, cu bunuri imobile-terenuri, situate în intravilanul și extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
HOTĂRÂRE nr.13 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.12 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂREA Nr. 10 privind apartenența unor bunuri imobile la inventarul bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.7 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
Hotărâre nr.6 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la data de 31 decembrie 2022 Deschide
HOTĂRÂRE nr.5 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2022 Deschide
Hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
HOTĂRÂRE nr.3 privind aprobarea prețului de cumpărare de către Consiliul Local al comunei Bălăceana al imobilului (casă de locuit + teren aferent) situat în comuna Bălăceana, construcții (casa și anexă), în suprafață de 700 m.p., înscrisă în C.F. nr. 31231, teren aferent categoria de folosință -altele în suprafață de 1.700 m.p., înscris în C.F. nr. 31233 a comunei Bălăceana, liber de sarcini Deschide
HOTĂRĂRE nr.2 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023 Deschide
Hotărâre nr.1 privind aprobarea Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncp din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare si de către părinți apți de muncă obligași la întreținerea copilului în condiții stabilite de Codul Civil, precum și munca nerenumerată în folosul comunității Deschide

Hotărâri anul- 2022

Document Deschide
Anexă la hcl 89 Deschide
HOTĂRÂRE nr.89 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 69 din 19.10.2022 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.88 privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării prin negociere directă de către comuna Bălăceana a unui imobil (casă de locuit + teren aferent) Deschide
Hotărâre nr.87 priovind modificarea H.C.L nr.31/29.04.2022 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale,precum și a taxelor speciale pe anul 2023, la nivelul comunei Bălăceana, jud Suceava Deschide
Hotărâre nr.86 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorialaă a comunei Bălăceana, jud Suceava, pe anum 2023-2024 Deschide
HOTĂRÂRE nr.85 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2022 Deschide
Hotărâre nr.84 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 și stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activități Deschide
HOTĂRÂRE nr.83 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
Hotărâre nr.82 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.81 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.80 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
ANEXĂ la HCL 79 Deschide
ANEXĂ la hcl 79 Deschide
HOTĂRÂRE nr.79 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, cu bunuri imobile-terenuri, situate în intravilanul și extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
HOTĂRÂRE nr.78 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2022 Deschide
Hotărâre nr.77 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Bălăceana și ale autorităților publice locale comuna Bălăceana și alte servicii de această natură, pentru anul 2023" Deschide
Hotărâre nr.76 privind implementarea proiectului "Achiziție de echipamente pentru servicii de E-GUVERNERE în comuna Bălăceana în județul Suceava" Deschide
Hotărâre nr.75 privind implementarea proiectului "Achiziția unui încărcător frontal și lamă de zăpadă la nivelul U.A.T. Bălăceana" Deschide
Hotărâre nr. 74 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr. 73 din 02.11.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
Hotărâre nr.72 din 27.10.2022 privind 27.10.2022 privind execuția bugetară la 30.09.2022 Deschide
Hotărâre nr.71 din 27.10.2022 privind aprobarea navetei profesorilor septembrie 2022 Deschide
Hotărâre nr.70 din 27.10.2022 privind validarea dispozitiei nr.71 din 26.09.2022 - rectificare buget Deschide
Hotărâre nr.69 din 19.10.2022 privind modificarea anexei la H.CL. nr. 5 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor personalului Deschide
Hotărâre nr.68 din 30.09.2022 privind declararea unor bunuri de uz și interes public al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.67 din 30.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comun Deschide
Hotărâre nr.65 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Bălăceana pentru anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.64 privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.63 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.62 privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.61 privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.60 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități Deschide
Hotărâre nr.59 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.58 privind modificarea H.C.L. nr. 39 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.57 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Iunie 2022 Deschide
Hotărâre nr.56 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2022 Deschide
Hotărâre nr.55 privind organizarea zilei comunei Bălăceana, județul Suceava “Bălăceana în sărbătoare “ în anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.54 privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții” Deschide
Hotărâre nr.53 privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal Deschide
HOTĂRÂRE nr.52 privind dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 3.871 m.p. având numarul cadastral 36540 situat în extravilan/intravilan comuna Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 51 privind participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energic: statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in localitati si aprobarea investitiei ''Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in comuna Balaceana, judetul Suceava'' Deschide
Hotărâre nr. 50 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Balaceana, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2022 Deschide
HOTĂRÂRE Nr.49 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
Hotărâre nr. 48 privind actualizarea Statului Comunei Balaceana, judetul Suceava Deschide
Hotărâre nr.47 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Balaceana, judetul Suceava Deschide
HOTĂRÂRE nr.46 privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei Bălăceana pentru comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea terenurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana și a comisiei de soluționare a contestațiilor Deschide
Hotărâre nr.45 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 6.815 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.44 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.43 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.42 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.41 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 774 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.40 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1.857 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.39 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.38 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 2239 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.37 privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna aprilie 2022 Deschide
Hotărâre nr.36 privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” și a cheltuielilor aferente acestui proiect Deschide
Hotărâre nr.35 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.34 privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
Hotărâre nr.33 privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna martie 2022 Deschide
Hotărâre nr.32 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Martie 2022 Deschide
Hotărâre nr.31 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 Deschide
Hotărâre nr.30 privind aprobarea documentației în vederea finanțării obiectivului de investiții ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e) Deschide
H O T Ă R Ă R E Nr.29 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal al numitului …………. pentru mama sa numita …………..- persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecţie specială conform certificat de încadrare în grad de handicap nr…………… Deschide
Hotărâre nr.28 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 2239 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.27 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna februarie 2022 Deschide
Hotărâre nr.26 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.25 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.24 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 6815 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.23 privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2022 al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.22 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
Hotărâre nr.21 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.20 privind atestarea la domeniul privat al comunei Bălăceana a unor bunuri imobile-terenuri situate în intravilanul și extravilanul comunei Bălăceana, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
HOTĂRÂRE Nr.19 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie 2022 Deschide
Hotărâre nr.18 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.17 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.15 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.14 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Decembrie 2021 Deschide
Hotărâre nr.13 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2021 Deschide
Hotărâre nr.12 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 776 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.11 privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 1463 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.10 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Bălăceana, județul Suceava, rămase disponibile ca urmare a încetării, inainte de termen, a unor contracte de închiriere Deschide
Hotărâre nr.9 privind aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.8 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.7 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1.857 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.6 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.5 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 774 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.4 privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.3 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.2 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava Consiliul local al comunei Bălăceana; Deschide
Hotărâre nr.1 privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil Deschide

Hotărâri anul- 2021

Document Deschide
Hotărâre nr.84 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal Deschide
Hotărâre nr.83 privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.82 privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local Deschide
Hotărâre nr.81 privind modificarea H.C.L. nr. 27 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea achiziției unui grup electrogen Deschide
Hotărâre nr.80 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru apărarea intereselor comunei Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna Bălăceana pentru anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.79 privind aprobarea organizarii reţelei şcolare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023 Deschide
Hotărâre nr.78 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2021 Deschide
Hotărâre nr.77 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
Hotărâre nr.76 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 202 Deschide
Hotărâre nr.75 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de racordare:branșament electric monofazat Deschide
Hotărâre nr.74 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei BĂLĂCEANA, judeţul Suceava Deschide
Hotărâre nr.73 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021, modificată prin H.C.L. nr. 41 din 31 mai 2021 Deschide
Hotărâre nr.72 privind revocarea H.C.L. nr. 71 privind abrogarea H.C.L. nr. 8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41/31.05.2021 Deschide
Hotărâre nr.71 privind abrogarea H.C.L. nr. 8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41/31.05.2021 Deschide
Hotărâre nr.70 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și drumuri vicinale la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.69 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bălăceana, jud. Suceava” Deschide
Hotărâre nr.68 privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului care îmrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” Deschide
Hotărâre nr.67 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local care să facă parte ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviú din cadrul concursului pentru ocuparea funcție de director la Școala Gimnazială Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.66 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bălăceana, județul Suceava pentru anul școlar 2020-2021 Deschide
Hotărâre nr.65 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 Deschide
Hotărâre nr.64 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Septembrie 2021 Deschide
Hotărâre nr.63 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.62 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2021 Deschide
Hotărâre nr.61 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
Hotărâre nr.60 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul investițional :,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat prin gestionarea inteligenta a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Bălăceana, județul Suceava" Deschide
Hotârâre nr.59 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “ Deschide
Hotârâre nr.58 privind modificarea titlului și art. 1 al H.C.L. nr. 4 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Bălăceana , pentru anul 2021 Deschide
Hotârâre nr.56 privind validarea completării inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotârâre nr.55 privind completarea anexei la Hotărârârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr.2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.54 privind aprobarea planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 53 din 30.07.2021 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la 30.06.2021 Deschide
Hotărâre nr. 53 din 30.07.2021 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la 30.06.2021 Deschide
Hotărâre nr. 52 din 30.07.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care aclcătuiesc domeniul privat al comunei Bălăceana, aprobat prin H.C.L. nr.20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
Hotărâre nr. 51 din 30.07.2021 privind Strategia de dezvoltare locală a comunei Bălăceana pe anii 2021-2027 Deschide
Hotărâre nr. 50 din 30.07.20221 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 Deschide
Hotărâre nr. 49 din 30.0.7.2021 privind acordarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2021 Deschide
Hotărâre nr. 48 din 30.07.2021 privind achiziția unei platforme auto Deschide
Hotărâre nr. 47 privind aprobarea bugetului pentru Ziua comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 46 privind aprobarea procedurii de publicare a documentelor în Monitorul Oficial Local Deschide
Hotărâre nr. 45 privind navetă profesori luna mai 2021 Deschide
Hotărâre nr. 44 privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotătrâre nr. 43 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bălăceana ,aprobat pri H.C.L. nr.20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
Hotărâre nr. 42 din 31.05.2021 privind aprobareaa Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, oganizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 41 privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15.02.2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 40 privind aprobarea acordării drepturile bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna aprilie 2021 Deschide
Hotărâre nr. 39 privind aprobarea scăderii din evidența analitică pe plătitor a creanțelor bugetare datorate de persoanele juridice bugetului local al Comunei Bălăceana, care îndeplinesc condițiile legii, ca urmare a radierii din registrele în care au fost înregistrate Deschide
Hotărâre nr.38 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre nr.37 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 al Comitetului local al comunei Balaceana Deschide
Hotărâre nr.36 privind desemnarea reprezentanțilorconsiliului local al comunei Bălăceana pentru comisia de evaluarea ofertelor pentru vânzarea terenurilor ccare aparțin domeniului privat al comuneiBălăceana și a comisiilor de soluuționare a contestațiilor Deschide
Hotărâre nr.35 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 601 m.p. teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.34 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 914 m.p. teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.33 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 1.080 m.p. teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.32 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 4.036 m.p teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.31 privind aprobarea a vânzării unui teren în suprafață de 1.06.9 m.p. apaținând domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.30 privind aprobarea achiziției unui miniexcavator Deschide
Hotărâre nr.29 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1.06.9 m.p. Deschide
Hotărâre nr.28 privind achiziția de accesorii spațiu joacă pentru copii Deschide
Hotărâre nr.27 privind achiziția unui grup electrogen Deschide
Hotărâre nr.22 privind aprobarea efectuării anlizei derisc la securitate fizică pentru adoptarea Planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.21 privind aprobarea modelului de cotrcat cadru pentru deșeuri de ambalaje Deschide
Hotărâre nr.20 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelorlocale,precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.17 privind instituirea txei speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor agricole Deschide
Hotărâre nr.16 privind privind instituirea taxei speciale de întreținere a cimitirelor- locurilor de veci în satul/comuna Bălăceana, jud.Suceava Deschide
Hotărâre nr.15 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre nr.14 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la data de 31 martie 2021 Deschide
Hotărâre nr.12 privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre nr. privind aprobarea indicațiilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: Modernizare, extindere și dotare sediu primărie în comuna Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.11 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Bălăceana aprobat prin Hotărârea nr.20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioarioare a șapte suprafețede teren cu destinația fânaț Deschide
Hotărâre nr.7 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la data de 31 decembrie 2020 Deschide
Hotărâre nr.6 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Bălăceana. Deschide
Hotărâre nr.5 privind aprobarea actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a statutului asociației de dezvoltare intercomunitară de gestiune a deșeurilor în județul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației. Deschide
Hotărâre nr.4 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Bălăceana, pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre nr.3 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședința Deschide

Hotărâri anul- 2020

Document Deschide
Hotărîre nr.57 privind înregistrarea primăriei Bălăceana,jud Suceava, în Sistemul Național Electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.. Deschide
Hotărîre nr.56 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020. Deschide
Hotărîre nr.47 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Deschide
Hotărîre nr.46 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exerciuțiului bugetar la data de 30 iunie 2020. Deschide
Hotărâre nr.29 privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor -PAAP pentru anul 2020 la nivelul comunei Bălăceana, judetul Suceava Deschide
Hotărâre nr.8 din 10 aprilie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 8 din 09.04.2020 Deschide
Hotărâre nr.7 din 31 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 5 din 30.03.2020 și Ordonanței militare nr. 6 din 30.03.2020 Deschide
Hotărâre nr.6 din 30 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 4 din 29.03.2020 Deschide
Hotărâre nr.5 din 25 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 3 din 24.03.2020 Deschide
Hotărâre nr.4 din 23 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 Deschide
Hotărâre nr.3 din 19 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 1 din 17.03.2020 Deschide
Hotărâre nr.2 din 18 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Deschide
Hotărâre nr.1 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România din 11 martie 2020 Deschide
Hotărâre nr.21 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2020. Deschide
Hotărâre nr.20 Proiect de hotărâre privind adoptarea unei soluții temporare de delegare a activității de salubrizare pe raza UAT Bălăceana,județul Suceava pana la data intrării în operare a operatorului desemnat prin licitație publică pentru serviciul de salubrizare in Județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.19 privind alegerea președintelui de ședință. Deschide
Hotărâre nr.18 privind aprobarea contului anual de execuție aferent exercițiului bugetar din anul 2019. Deschide
Hotărâre nr.17 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal al numitei Buliga Maria pentru numitul Buliga Cristian Marian- persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecție specială. Deschide
Hotărâre nr.16 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.15 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal al numitului Zaharie Gheorghe Vasile pentru numita Zaharie Ionica Georgeta- persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecție specială. Deschide
Hotărâre nr.13 privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana,care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Decembrie 2019. Deschide
Hotărâre nr.12 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 6631 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.11 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1260 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.9 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.8 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.7 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.6 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 925 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre nr.5 privind propunerea calificativului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2019. Deschide
Hotărâre nr.4 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020. Deschide
Hotărâre nr.3 privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Bălăceana, pentru anul 2020. Deschide
Hotărâre nr.1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, judetul Suceava-etapa a-II-a" . Deschide

Hotărâri anul- 2019

Document Deschide
Hotărâre nr.52 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 Deschide
Hotărâre nr.51 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Bălăceana, județul Suceava pentru anul școlar 2020-2121 Deschide
Hotărâre nr.50 privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuielile de deplasare pentru luna Noiembrie 2019 Deschide
Hotărâre nr.49 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr.31 din 12.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.48 privind modificarea H.C.L. nr.28 din 23 iulie 2019 privind indexarea impozitelor, chiriilor,taxelor locale cât și a limitelor minime și maxime ale amenzilor pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6% Deschide
Hotărâre nr.47 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 Deschide
Hotărâre nr.46 privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii gimnaziale Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.45 alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre nr.44 privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii gimnaziale Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.43 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.42 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv,datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Bălăceana (26.11.2019) Deschide
Hotărâre nr.41 privind aprobarea și acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlul gratuit către DELGAZ GRID Deschide
Hotărâre nr.40 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.39 privind implementarea proiectului "Achiziționare accesorii pentru tractorul din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Bălăceana, jud. Suceava". Deschide
Hotărâre nr.38 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bălăceana. Deschide
Hotărâre nr.37 privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana care solicită cheltuieli de deplasare pe luna august 2019. Deschide
Hotărâre nr.36 privind aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, jud. Suceava Deschide
Hotărâre nr.35 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in comuna Bălăceana, actualizat conform O.U.G nr 74/2018, prin legea nr.31/2019 și a altor reglementări referitoare Deschide
Hotărâre nr.34 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana privind aprobarea PUZ(plan urbanistic zonal) pentru "Construire locuință (P+E), garaj, utilități sat Bălăceana,com.Bălăceana,jud. Suceava" . Deschide
Hotărâre nr.33 privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iulie 2019. Deschide
Hotărâre nr.32 privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute,cu titlu gratuit, către Delgaz Grid S.A.-Tîrgu Mureș, pentru executarea lucrării "Branșament electric trifazat suteran care se va amplasa pe suport cu fundație turnată la limita de proprietate pentru Macovei Dumitru din loc. Bălăceana jud.Suceava" Deschide
Hotărâre nr.31 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.30 privind alegerea președintelui de ședință. Deschide
Proiect Hotărâre nr.2641 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.29 din 05.11.2018 privind Statutul comunei Bălăceana,județul Suceava Deschide
Hotărâre nr.29 privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana,care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 2019 Deschide
Hotărâre nr.28 privind indexarea impozitelor,chiriilor,taxelor locale cat şi a limitelor minime şi maxime ale amenzilor penru anul 2020 cu rata inflaţiei de 4,6% Deschide
Hotarare nr.26 privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal)pentru "CONSTRUIRE LOCUINTA(P+E), GARAJ, UTILITATI, p.c.-31318, SAT BALACEANA, COM.BALACEANA, JUD.SUCEAVA" Deschide
Hotarare nr.25 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Bălăceana, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2019 Deschide
Hotarare nr.24 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Bălăceana, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna aprilie 2019 Deschide
Hotarare nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta Deschide
Hotarare nr.22 privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru lucrarea "Construire ferma porci, sat Bălăceana, comuna Bălăceana,judetul Suceava" Deschide
Hotarare nr.21 privind modificarea H.C.L.nr.5 din 26 februarie 2019 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 26 octombrie 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitie "Amenajare punte pietonala in comuna Bălăceana,judetul Suceava" pe o lungime de 15 m Deschide
Hotarare nr.20 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr.4 din 26 februarie 2019 privind modificarea H.C.L. nr.40 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10 din 10 martie 2017 privind instrumentarea proiectului:"Amenajare punte pietonala in comuna Bălăceana, judetul Suceava", pe o lungime de 15m, respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul date de 20.05.2019 Deschide
Hotarare nr.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale in comuna Bălăceana ,judetul Suceava" Deschide
Hotarare nr.18 privind aprobarea tarifelor distincte pentru incheierea contractelor de prestari servicii pentru colectarea si transportul deseurilor manejere, colectarea si transportul deseurilor reciclabile si depozitarea deseurilor nepericuloase de pe raza comunei Deschide
Hotarare nr.17 privind aprobarea bugetului local al comunei pentru anul 2019 Deschide
Hotarare nr.16 privind aprobarea contului anual de executie aferent exercitiului bugetar din anul 2018 Deschide
Hotarare nr.15 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul scolii gimnaziale pentru luna martie 2019 Deschide
Hotarare nr.14 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul scolii gimnaziale pentru luna februarie 2019 Deschide
Hotarare nr.13 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie 2019 Deschide
Hotarare nr.12 privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2018 Deschide
Hotarare nr.11 privind modificarea HCL nr 17 din 23 mai 2018 privind desemnarea reprezentantului comunei Deschide
Hotarare nr.9 privind stabilirea componentei echipei mobile si a coordonatorului pentru interventia de urgenta in cauzurile de violenta domestica Deschide
Hotarare nr.7 privind alegerea presedintelui de sedinta Deschide
Hotarare nr.6 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2020 Deschide
Hotarare nr.4 privind aprobarea modificarii Hotararii Consilului Local al comunei nr 40 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 10 din 10 martie 2017 privind instrumentarea proiectului Deschide
Hotarare nr.5 privind modificarea HCL nr 41 din 26 octombrie 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de invesetitie "Amenajare punte pietonala in comuna" pe o lungime de 15 m Deschide
Hotarare nr.3 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018 Deschide
Hotarare nr.2 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 Deschide
Hotarare nr.1 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii