RapoarteRapoarte de activitate- 2023

Data Document Deschide
23.01.2024 Raport de activitate pe anul 2023 - Comisia pentru Administrație publică, locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice a drepturilor cetățenilor Deschide
23.01.2024 Raport de activitate pe anul 2023 pentru Comisia de învățământ, Sănătate și familie,Muncă și Protecție Socială, Activități social culturale, Culte, Protecție copii Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Primar Cojocariu Constantin Octavian pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Buliga Gheorghe pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Busuioc RODICA pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2023 Deschide
23.01.2024 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian pentru anul 2023 Deschide

Rapoarte SCIM - 2023

Document Deschide
Registrul riscurilor la nivelul entitățiI COMUNA BALACEANA Deschide
PROCEDURA CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Deschide
PROCEDURA privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă Deschide
ANALIZAREA ȘI ACTUALIZAREA (DACA ESTE CAZUL) A PLANULUI DE IMPLEMENTARE SI A RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE PENTRU CELE 16 STANDARDE ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVEL DE INSTITUTIE Deschide
Plan de acțiune pentru evaluarea riscurilor inerente identificate COMUNA BĂLĂCEANA-Structura: Comisie Monitorizare Nr.8 din 29.12.2023 Deschide
Controlul intern managerial – Proiectare, Implementare, aplicare, actualizare atunci cand este cazul Deschide
INFORMARE către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii Deschide
INVENTARIEREA SI ACTUALIZAREA (DACA ESTE CAZUL) A DOCUMENTELOR UTILIZATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVEL DE INSTITUTIE Deschide
Codul controlului intern managerial al entităţilor publice din 20.04.2018 Parte integrantă din Ordin 600/2018 În vigoare de la 07 mai 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07 mai 2018. Formă aplicabilă la zi, 18 ianuarie 2024. Deschide
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial Deschide
Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate Structură: Comisie Monitorizare Deschide
Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate Structură: Comisie Monitoriza Deschide
FISA DE IDENTIFICARE/ACTUALIZARE A OBIECTIVELOR GENERALE SI SPECIFICE Deschide
PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Comunei Bălăceana pentru anul 2024 Deschide
ANEXA Nr. 4 REGISTRULUI RISCURILOR DE CORUPŢIE LA NIVEL DE INSTITUTIE CONFORM SNA 2021-2025 Deschide
REFERAT DE APROBARE A RAPORTULUI privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2023 Deschide
RAPORT privind respectarea de către personalul Primariei UAT Comuna Bălăceana a prevederilor Codului de conduită etică și integritate a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primariei UAT Comuna Bălăceana, precum și a structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Comunei Bălăceana, pentru care Comuna Bălăceana are calitatea de angajator Deschide
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, conform Anexei 10 la Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 Deschide
Raport periodic de activitate Nr. 525 din 01.02.2024 Deschide
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere Actualizat la data de 01.02.2024 Deschide
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă Deschide
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă Deschide
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Deschide
RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE PERSONALUL CONTRACTUAL ÎNCADRAT LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA PE ANUL 2023 Deschide
PROCES VERBAL privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA Deschide
RAPORT DE ANALIZA A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr. 22 din 01.02.2024 Întocmit în baza disp. art. 7, alin. (2) din Anexa 5, la HG nr. 599/2018 Deschide
RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr.21 DIN 01.02.2023 Deschide

Rapoarte SNA - 2023

Document Deschide
RAPORT narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 cât și autoevaluarea anuală asupra gradului de implementare a Planului de integritate pe instituție, înregistrate la nivelul PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA Deschide
Anexa 3 INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.1. Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituției Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media). Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției ( Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Deschide
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și protecție și comunicarea acesteia MDLPA Deschide
ANEXA Nr. 4 REGISTRULUI RISCURILOR DE CORUPŢIE LA NIVEL DE INSTITUTIE CONFORM SNA 2021-2025 Deschide
REFERAT DE APROBARE A RAPORTULUI privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2023 Deschide
RAPORT privind respectarea de către personalul Primariei UAT Comuna Bălăceana a prevederilor Codului de conduită etică și integritate a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primariei UAT Comuna Bălăceana, precum și a structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Comunei Bălăceana, pentru care Comuna Bălăceana are calitatea de angajator Deschide
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, conform Anexei 10 la Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 Deschide
Raport periodic de activitate Nr. 525 din 01.02.2024 Deschide
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere Actualizat la data de 01.02.2024 Deschide
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă Deschide
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă Deschide
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Deschide
RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE PERSONALUL CONTRACTUAL ÎNCADRAT LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA PE ANUL 2023 Deschide
PROCES VERBAL privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA Deschide
RAPORT DE ANALIZA A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr. 22 din 01.02.2024 Întocmit în baza disp. art. 7, alin. (2) din Anexa 5, la HG nr. 599/2018 Deschide
RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr.21 DIN 01.02.2023 Deschide

Rapoarte de activitate- 2022

Data Document Deschide
20.01.2023 Raport de activitate pe anul 2022 pentru Comisia de învățământ, Sănătate și familie,Muncă și Protecție Socială, Activități social culturale, Culte, Protecție copii Deschide
20.01.2023 Raport de activitate pe anul 2022 - Comisia pentru Administrația publică locală, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii publice a Drepturilor Cetățenilor Deschide
20.01.2023 Raport de activitate pe anul 2022 - Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico Socială, Buget, Finanțe, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură, Gospodărie comunală, Protecția mediului și turism Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Primar Cojocariu Constantin Octavian pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Viceprimar Grosu Georgel pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Buliga Vasile pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Busuioc RODICA pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Grosu Georgel pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2022 Deschide
20.01.2023 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian pentru anul 2022 Deschide

Rapoarte SCIM și SNA - 2022

Data Document Deschide
17.02.2023 STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, CONFORM REZULTATELOR AUTOEVALIUĂRII LA DATA DE 31.12.202 Deschide
17.02.2023 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării Deschide
17.02.2023 Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la data de 31.12.2022 Deschide
17.02.2023 RAPORT NARATIV STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURLOR PREVĂZUTE ÎN SNA 2021-2025, CÎT ȘI EVALUAREA ANUALĂ ASUPRA GRADULUI DE IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE PE INSTITUȚIE Deschide
17.02.2023 RAPORT ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTTERN MANAGERIAL LA DATA DE 31.12.2022 Deschide

Rapoarte de activitate 2021 - Rapoarte SCIM și SNA - 2021

Data document Document Deschide
01.11.2022 Raportul procedurii de licitație publică pentru vânzarea unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Bălăceana din data 01.11.2022 Deschide
26.04.2022 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru administrare publică locală, juridică și de disciplină, apărarea liniștii și ordinii publice, a drepturilor cetățenilor pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport privind starea și activitatea administrației comunei Bălăceana, precum și starea economică, socială și de mediu pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Viceprimar și Consilier Grosu Georgel pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru învățământ sănătate și familie, muncă șiprotecție socială, activități socio-culturale, culte, protecție copii pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru programe de dezvoltare ecinimico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2021 Deschide

Rapoarte de activitate 2020 - Rapoarte SCIM și SNA - 2020

Data document Document Deschide
02.02.2022 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica pentru anul 2020 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Buliga Gheorghe pentru anul 2020 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Grosu Georgel pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2020 Deschide
26.11.2020 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 -2021 Deschide
03.02.2021 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian Deschide
27.01.2020 Raport de activiatte comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanțe administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,protecșia mediului și turism pentru anul 2020 Deschide
26.11.2020 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 -2021 Deschide

Rapoarte de activitate și SCIM -2019

Data document Document Deschide
04.02.2020 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 Deschide
18.03.2019 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 Deschide

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii